تنظیم گزارشات معاملات فصلی

براساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ارائه فهرست معاملات مربوط به خرید ، فروش و قراردادها به سازمان امور مالیاتی طی مدت یکماه پس از پایان هر فصل الزامی است و عدم ارائه فهرست معاملات موجب تعلق جریمه ای معادل یک درصد (1 %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است ، خواهد بود .

دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات در سامانه معاملات فصلی وجود دارد :

1-روش برخط (Online)  و 2- روش غیربرخط (Offline)

لازم به ذکر است براساس بخشنامه های جدید اشخاص زیر مشمول ارسال گزارشات معاملات فصلی می باشند :

  • کلیه اشخاص حقوقی
  • اشخاص حقیقی که براساس 6 مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات برارزش افزوده شده اند .
  • اشخاص حقیقی دارای بیش از 30 میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال
  • اشخاص حقیقی که 10 برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال 1391 بیش از 30 میلیارد ریال است

 

همچنین مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی از تاریخ 01/07/1395 تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل
می باشد

برای بهره گیری از سایر مفاد مربوطه به اصلاحات صورت گرفته در ارسال گزارشات معاملات فصلی و نیز نحوه ارسال آن با کارشناسان مجرب این موسسه تماس حاصل فرمائید .