در ارث عده ای به “فرض” ارث می برند
و عده ای به “قرابت”

اشخاصی که به فرض ارث می برند:
مادر،زوج و زوجه

اشخاصی که گاه به فرض و گاه به قرابت ارث می برند:
پدر،دختر و دخترها،خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی

بغیر این ها بقیه به قرابت ارث می برند.
(مواد 896.897.898 قانون مدنی)

در طبقه اول ارث 6 فرض داریم:

سدس 1/6
“مادر” و “پدر” متوفی،به شرط وجود اولاد
?? 1/6 به فرض ارث می برند.
و “کلاله امی” اگر تنها باشد
?? 1/6 به فرض ارث می برد.

2⃣ثلث 1/3
“مادر” به شرط نبودن اولاد و اخوه
1/3 به فرض ارث می برد.
و “کلاله امی” اگر بیشتر از یک نفر باشد
1/3 به فرض می برد.

3دو ثلث 2/3
“دو خواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر
2/3 به فرض ارث می برند.

4ثمن 1/8
“زوجه” به شرط وجود اولاد
1/8 به فرض ارث می برد.

5ربع 1/4
“زوج” به شرط بودن اولاد
و “زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد
1/4 به فرض ارث می برند.

6نصف 1/2
“زوج” به شرط نبود اولاد
1/2 به فرض ارث می برد.

اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشد
تمام ترکه را می برد.(1/2 به قرابت و 1/2 به فرض)

اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد
تمام ترکه را به قرابت به ارث می برد.

اگر متوفی فقط “مادر” داشته باشد
تمام ترکه را می برد.(2/3 به قرابت (رد) و 1/3 به فرض)

اگر متوفی فقط “پدر” داشته باشد
تمام ترکه را به قرابت می برد.

اگر “اولاد ذکور و اناث” (باهم) باشند
ذکور (پسرها) 2 سهم اناث (دخترها) ارث می برند.

اگر فقط “اولاد ذکور” باشد
تمام ترکه به تساوی بین آن ها تقسیم می شود.

اگر فقط “اولاد اناث” باشد
تمام ترکه را می برند. (1/2 به قرابت و 2/3 به فرض)

اگر متوفی “پدر” داشته باشد و “اولاد”
پدر 1/6 به فرض
بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم می شود.

اگر متوفی “پدر” داشته باشد با “چند دختر”
پدر 1/6 به فرض
دخترها 2/3 به تساوی ارث می برند.

اگر متوفی “پدر” داشته باشد با “یک دختر”
پدر 1/6 به فرض
دختر 1/2 به فرض

اگر متوفی “مادر” داشته باشد و “اولاد”
مادر 1/6 به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث می برند.

اگر متوفی “مادر” داشته باشد و “چند دختر”
مادر 1/6 به فرض
دخترها 2/3 به فرض

اگر متوفی “مادر” داشته باشد و “یک دختر”
مادر 1/6 به فرض
دختر 1/2 به فرض

اگر متوفی “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد و “اولاد”
مادر 1/6 به فرض
پدر 1/6 به فرض
اولاد با رعایت قاعده ارث می برند.

اگر متوفی “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد با “چند دختر”
مادر 1/6 به فرض
پدر 1/6 به فرض
دخترها 2/3 به تساوی

اگر متوفی “ابوین” (پدر و مادر) داشته باشد و “یک دختر”
مادر 1/6 به فرض
پدر 1/6 به فرض
دختر 1/2 به فرض

بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم می شود
مگر اینکه مادر “حاجب” داشته باشد.


کلیدواژه ها:

دسته بندی: